Algemene voorwaarden CWR International

 • §1 Algemeen
  1. De volgende Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van al onze aanbiedingen en overeenkomsten voor leveringen en diensten.
  2. Afwijkende overeenkomsten en voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden, zijn voor ons slechts bindend indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.
 • § 2 Overeenkomsten
  1. Wij zijn in beginsel gebonden aan aanbiedingen voor een periode van vierweken; deze bindende werking geldt echter uitsluitend voor schriftelijke aanbiedingen. De periode begint met de datum die in ons aanbod staat vermeld.
  2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, behoort het controleren op juistheid en volledigheid van de aan ons overhandigde documenten van de klant niet tot onze contractuele verplichtingen.
  3. Tegen geringe en of technisch niet-schadelijke afwijkingen kan geen bezwaar worden gemaakt, mits de bruikbaarheid en de kosteneffectiviteit niet aanzienlijk worden aangetast.
  4. Indien de klant bij de bestelling afwijkt van ons schriftelijk aanbod of indien hij op basis van een mondeling aanbod bestelt, komt de overeenkomst slechts tot stand met onze schriftelijke opdrachtbevestiging.
  5. Bij aanbiedingen van de klant hebben wij het recht dit aanbod binnen een termijn van veertien dagen schriftelijk te accepteren. De termijn begint metde ontvangst van deze aanbieding.
  6. Indien twee bevestigingsbrieven met afwijkende bepalingen elkaar kruisen, worden de onze geacht te zijn overeengekomen.
  7. De verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​reeds uitgebracht aanbod te corrigeren, als het fouten bevat.
 • §3 Prijzen en betalingsvoorwaarden
  1. Prijzen zijn voor ons slechts bindend indien deze door ons schriftelijk zijn opgegeven.
  2. De schriftelijk opgegeven prijzen zijn exclusief de bij wet gestandaardiseerde omzetbelasting op de dag van factuur alsmede vermeerderd met kosten voor opslag en transport.Voor diensten die niet in het aanbod zijn vermeld, zijn de prijzen van onze algemene prijslijst van toepassing die geldig zijn op het moment van het plaatsen van de bestelling. Btw wordt niet geheven over intracommunautaireleveringen of leveringen aan derde landen, indien de verleggingsprocedurevantoepassing is.
  3. Indien de vaste kosten voor leveringen en diensten die later dan twee maanden na het sluiten van de overeenkomst worden geleverd met meer dan 5% worden verhoogd, e.B. als gevolg van een verhoging van de te betalen lonen, salarissen, materiaal-en elektriciteitsprijzen, wijzigingen in bestaande of invoering van nieuwe openbare heffingen, enz., zijn wij gerechtigd onze prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Dit recht op verhoging bestaat ookindien een dienst pas na het verstrijken van de termijn van twee maanden kan worden verleend om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is. Indien de aanpassing van de prijzen leidt tot een verhoging van meer dan 15% voor de klant om bovengenoemde redenen, heeft de klant het recht om de overeenkomst te herroepen. Dit herroepingsrecht is uitgesloten indien de dienst pas kan plaatsvinden na het verstrijken van de termijn van twee maanden om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is.
  4. In geval van betalingsverzuim, protest van een cheque of wissel, zijn wij gerechtigd verdere leveringen aan de klant slechts tegen vooruitbetaling te verrichten, alle openstaande factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar te stellen en contante betaling of zekerheidsstelling voor de teruggave van geaccepteerde wissels wegens prestatie te verlangen. Indien tegen de klant een insolventieprocedure werd ingeleid of indien de klant zelf een aanvraag tot inleiding van een insolventieprocedure heeft ingediend, hebben wij bovendien het recht om ons uit het contract terug te trekken en de teruggave van onze leveringen en diensten te eisen.
  5. Indien onze leveringen en diensten zich uitstrekken over een periode van meer dan een maand, zijn wij gerechtigd voorschot-of deelfacturen uit te reiken in overeenstemming met de voortgang van het project
 • § 4 Recht op verrekening en retentie
  1.Verrekening met tegenvorderingen is alleen toegestaan voor zover het onbetwiste, wettelijk vastgestelde of beslissingsklare vorderingen van de klant zijn. Dezelfde voorwaarden zijn van toepassing op de uitoefening van retentierechten door de klant. Als de klant een consument is, wordt het retentierecht niet beperkt als de klant het uit dezelfde contractuele relatie claimt.
 • § 5 Overdracht van levering en risico
  1. De levertijd is primair gebaseerd op de met de klant gesloten schriftelijke overeenkomst. Bij gebreke van een dergelijke overeenkomst wordt een levertijd van ten minste vijf weken na het plaatsen van de bestelling geacht te zijn overeengekomen. Wij hebben echter het recht om de contractuele dienst vooraf te leveren, de klant moet hiervan op de hoogte worden gesteld. Het begin van de leveringstermijn veronderstelt in ieder geval de ontvangst van alle door de klant te leveren documenten en componenten, noodzakelijke goedkeuringen, vrijgaven, tijdige verduidelijking en goedkeuring van de plannen.
  2. Indien § 5 nummer 1 de daaruit voortvloeiende leveringstermijn niet door ons wordt nageleefd, is de klant verplicht ons een redelijke termijn te stellen voor latere levering. De termijn gaat in op de dag waarop wij de klantverklaring ontvangen. Contractuele boetes voor overschrijding van de leveringstermijnen zijn niet op onze kosten overeengekomen.
  3. Arbeidsgeschillen of onvoorziene buitengewone gebeurtenissen, zoals soevereine maatregelen, verkeersverstoringen, verstoringen van de activiteiten als gevolg vannatuurrampen, natuurrampen, pandemieën, overmacht, aanzienlijke stilstand van werknemers en machines, ontslaan ons van onze verplichting om te presteren voor de duur van hun effecten of in geval van onmogelijkheid.Dit geldt ook als deze storingen optreden tijdens een reeds bestaande vertraging. Het begin en het einde van dergelijke belemmeringen moeten zo spoedig mogelijk aan de klant worden meegedeeld.
  4. Indien de klant voldoet aan Secties 5.2 en 5.3 uit de overeenkomst hebben wij recht op vergoeding van de reeds verrichte deeldiensten.
  5. In geval van overschrijding van leverings- en servicetermijnen zijn vorderingen tot schadevergoeding jegens ons uitgesloten, tenzij wij worden beschuldigd van opzet of grove schuld; in alle andere opzichten is § 11 van onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  6. De plaats van uitvoering voor de contractuele verplichtingen die op ons rusten, is de plaats van ons hoofdkantoor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met deklant. In geval van een gewenste levering draagt de klant het risico. In dat geval geschiedt levering op de door de klant gewenste overeengekomen locatie; in geval van verzending gaat het risico over op de klant, die geen consument is, bij overdracht aan de expediteur, vervoerder of andere persoon die bij de uitvoering van de zending is aangewezen.
 • § 6 Eigendomsvoorbehoud
  1. Wij behouden ons het eigendom van het geleverde voor tot volledige betaling van alle vorderingen voortvloeiende uit de leveringsovereenkomst. De koper is verplicht, zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan, het gekochte zorgvuldig te behandelen.Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dient de koper deze tijdig op eigen kosten uit te voeren. Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, dient de koper ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen indien het geleverde in beslag wordt genomen of aan andere tussenkomsten van derden wordt blootgesteld. Voor zover de derde niet in staat is om ons de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een vordering op grond van § 771 ZPO te vergoeden, is de koper aansprakelijk voor de door ons geleden schade.
  2. De koper, die niet de consument is, heeft het recht de gereserveerde zaken in het kader van de normale bedrijfsloop door te verkopen. De vorderingen van de afnemer op de wederverkoop van de gereserveerde goederen worden hierbij door de koper aan ons overgedragen ter hoogte van het met ons overeengekomen eindfactuurbedrag (inclusief BTW met verwijzing naar § 3.2). Deze toewijzing is van toepassing ongeacht of het gekochte artikel zonder of na verwerking is doorverkocht. De koper blijft bevoegd om de vordering ook na de opdracht te innen. Onze bevoegdheid om de claim zelf te innen blijft onaangetast. We zullen de vordering echter niet innen zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen uit de geïnde opbrengsten voldoet, niet in gebreke is met de betaling en met name geen verzoek tot inleiding van een insolventieprocedure is ingediend of de betaling is opgeschort.
  3. De behandeling en verwerking of transformatie van het gekochte door de koper, die geen consument is, wordt altijd in onze naam en voor onze rekening uitgevoerd. In dit geval blijft het verwachtingsrecht van de koper op het gekochte artikel van toepassing op het getransformeerde artikel. Als het gekochte artikel wordt verwerkt met andere items die niet van ons zijn, zullen we mede-eigendom van het nieuwe item verwerven in de verhouding tussen de objectieve waarde van ons gekochte artikel en de andere verwerkte items op het moment van verwerking. Hetzelfde geldt in het geval van mengen. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de Koper als hoofdartikel moet worden beschouwd, wordt geacht te zijn overeengekomen dat de Koper evenredige mede-eigendom aan ons zal overdragen en de daaruit voortvloeiende enige eigendom of mede-eigendom voor ons zal opslaan. Om onze vorderingen op de koper veilig te stellen, wijst de koper ons ook dergelijke vorderingen toe die hem toekomen door de combinatie van de gereserveerde goederen met een eigendom tegen een derde; we accepteren deze opdracht nu al. Wij verbinden ons ertoe om de effecten waarop wij recht hebben op verzoek van de koper vrij te geven, voor zover hun waarde de te beveiligen vorderingen met meer dan 20% overschrijdt; de selectie van effecten is aan ons.
 • § 7 Aanvaarding
  1. In het geval van door ons verschuldigde diensten voor werkzaamheden en diensten, geschiedt een formele aanvaarding van onze dienstverlening conform de overeenkomst in gevallen waarin dit schriftelijk met de klant is overeengekomen.
  2. In alle andere gevallen wordt onze overeenkomst van opdracht tot werkzaamheden en diensten geacht veertien dagen na kennisgeving van voltooiing overeenkomstig de overeenkomst te zijn aanvaard, tenzij de klant binnen deze termijn bezwaar maakt tegen aanvaarding. Dit geldt ook voor deeldiensten.
 • § 8 Kennisgevings- en kennisgevingsverplichtingen
  1. Bij acceptatie van de goederen is de klant verplicht deze op gebreken te controleren. Als er een defect is, moet hij dit binnen 24 uurschriftelijk en picturaal melden. De deadline begint zodra de goederen zijn ontvangen. Wij wijzen elke aansprakelijkheid voor het transport af, omdat het een service van derden is. In geval van nalatigheid zullen wij echter de nodige stappen ondernemen. Verborgen gebreken, die pas later aan het licht komen, dienen binnen 5 werkdagen na constatering door de klant aan ons te worden gemeld. In geval van overtreding van de verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken, worden onze prestaties geacht te zijn goedgekeurd met het oog op het betreffende gebrek.
  2. Indien de aankoop een commerciële transactie voor beide partijen is, is §377, 381 II HGB (Duits Wetboek van Koophandel) van toepassing.

 • § 9 Garantie voor arbeidsovereenkomsten en diensten
  1. De werkzaamheden worden door ons uitgevoerd in overeenstemming met de algemene regelsvan technologie in overeenstemming met de wettelijke en officiële voorschriften.
  2. Indien het voorwerp van de overeenkomst niet de overeengekomen kwaliteit heeft of anderszins wordt beïnvloed door een materieel gebrek, dient de klant zich te houden aan het volgende onder nr. 3 t/m 5 rechten beschreven. § 640 Abs. 2 BGB blijft onaangetast. Onze verklaringen over de kwaliteit van hetvoorwerp van het contract bevatten geen speciale garantie waaruit verdere rechten kunnen voortvloeien.
  3. Productieartikelen (met uitzondering van s li j t a g e o n d e r d e l e n , z i e § 1 0 . 1 ) van het voorwerp van de overeenkomst zullen door ons worden verholpen binnen een periode van één jaar na aanvaarding. Indien de klant een consument is, gelden de wettelijke verjaringstermijnen. Latere uitvoering geschiedt naar eigen goeddunken door het gebrek te verhelpen of een nieuw voorwerp van de overeenkomst te produceren.Aansprakelijkheid voor materiële gebreken is echter uitgesloten indien de klant wijzigingen of interventies aanbrengt in het voorwerp van de overeenkomst, tenzij de klant bewijst dat zijn wijzigingen of interventies niet de oorzaak van het materiële gebrek waren.
  4. Indien het gebrek niet binnen een redelijke termijn kan worden verholpen of indien de reparatie of vervangende levering om andere redenen wordt geacht te zijn mislukt, kan de klant naar eigen goeddunken een verlaging van de vergoeding (minimum) eisen, het gebrek zelf verhelpen en vergoeding van de noodzakelijke kosten eisen of de overeenkomst herroepen. Een tekortkoming in de rectificatie mag alleen worden aangenomen als we voldoende gelegenheid hebben gekregen voor latere verbetering of vervanging zonder dat het gewenste succes is behaald, als de reparatie of vervangende levering onmogelijk is, als deze door ons wordt geweigerd of onredelijk wordt vertraagd, als er gegronde twijfels zijn over de vooruitzichten op succes of als er om andere redenen sprake is van onredelijkheid.In geval van slechts een gering gebrek aan overeenstemming, met name in het geval van slechts kleine gebreken, heeft de klant niet het recht om de overeenkomst teherroepen.
  5. Artikel 11 van onze Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding door deklant in geval vangebreken.

 • §10 Garantie voor verkoopcontracten
  1. Indien het voorwerp van de overeenkomst niet de overeengekomen kwaliteit heeft of anderszins wordt beïnvloed door een materieel gebrek, dient de klant te voldoen aan het aan het volgende onder nr. 2 t/m 4 rechten. § 442 BGB blijft onaangetast. Onze verklaringen over de kwaliteit van het voorwerp van het contract bevatten geen speciale garantie waaruit verdere rechten kunnen voortvloeien.Er zijn geen garantieclaims voor slijtageonderdelen van de door ons geleverde spleetafdichtingen. Dergelijke slijtageonderdelen zijn met name de afdichtingsonderdelen die voortdurend worden versleten.
  2. Gebreken in het voorwerp van de overeenkomst zullen door ons worden verholpen in het geval van roerende zaken binnen een termijn van één jaar te beginnen met de levering. Indien de klant een consument is, gelden de wettelijke verjaringstermijnen. Indiende klant als consument een roerend gebruikt artikel bij ons heeft gekocht, wordt een verjaringstermijn van één jaar, te beginnen met de levering, geacht te zijn overeengekomen. De latere uitvoering geschiedt naar goeddunken van de klant door het gebrek te verhelpen of een nieuw voorwerp van de overeenkomst te produceren. Aansprakelijkheid voor materiële gebreken is echter uitgesloten indien de klant wijzigingen of interventies aanbrengt in het voorwerp van de overeenkomst, tenzij de klant bewijst dat zijn wijzigingen of interventies niet de oorzaak van het materiële gebrek waren.
  3. Indien het gebrek niet binnen een redelijke termijn kan worden verholpen of indien de reparatie of vervangende levering om andere redenen moet worden geacht te zijn mislukt, kan de klant naar eigen goeddunken een verlaging van de vergoeding (minimum) eisen of de overeenkomst herroepen. Een tekortkoming in de rectificatie wordt alleen aangenomen als wij voldoende gelegenheid hebben gekregen voor latere verbetering of vervanging zonder dat het gewenste succes is behaald, als de reparatie of vervangende levering onmogelijk is, als deze door ons wordt geweigerd of onredelijk wordt vertraagd, als er gegronde twijfels zijn over de vooruitzichten op succes of als er om andere redenen onredelijkheid bestaat.In geval van slechts een gering gebrek aan overeenstemming, met name in het geval van slechts kleine gebreken, heeft de klant niet het recht om de overeenkomst teherroepen.
  4. Artikel 11 van onze Algemene Voorwaarden is eveneens van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding door deklant in geval vangebreken.
 • § 11 Schadeclaims in geval van koop-en arbeidsovereenkomsten
  1. We sluiten onze aansprakelijkheid uit voor licht nalatige plichtsverzuim, op voorwaarde dat deze geen betrekking hebben op essentiële contractuele verplichtingen, schade door letsel aan leven, ledematen of gezondheid of garanties of claims op grond van de Product Liability Act worden beïnvloed. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten. In geval van licht nalatige schending van essentiële contractuele verplichtingen, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de typische voorzienbare schade. Aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade is in dit geval uitgesloten.
  2. Vorderingen tot schadevergoeding verjaren één jaar na aanvaarding in het geval van arbeidsovereenkomsten en één jaar na de datum van levering van de zaak in het geval van koopovereenkomsten. Indien de klant een consument is, gelden de wettelijke verjaringstermijnen. Indien de klant een roerend gebruikt artikel bij ons heeft gekocht, wordt een verjaringstermijn van één jaar geacht te zijn overeengekomen.
 • § 12 Plaats van uitvoering enPlaats van jurisdictie
  1. Plaats van uitvoering voor alle contractuele verplichtingen is de plaats van ons commerciële hoofdkantoor.
  2. De plaats van jurisdictie voor handelaren is ook de plaats van ons commerciële hoofdkantoor.
 • § 13 Overige overeenkomsten
  1. Indien een van de gemaakte afspraken in strijd is met een wettelijk verbod of om een andere reden juridisch ondoeltreffend is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
  2. Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is uitsluitend van toepassing, tenzij in individuele gevallen uitdrukkelijk een andere schriftelijke overeenkomst is gesloten.