Privacybeleid EM-FLEX dock- en deurafdichtingen

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemene informatie

De volgende informatie zal u een gemakkelijk te navigeren overzicht geven van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze website bezoekt. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp van gegevensbescherming verwijzen wij u naar onze verklaring inzake gegevensbescherming, die wij onder dit exemplaar hebben opgenomen.

Registratie van gegevens op deze website

Wie is de verantwoordelijke voor de registratie van gegevens op deze website (d.w.z. de “verantwoordelijke voor de verwerking”)?

De gegevens op deze website worden verwerkt door de exploitant van de website, wiens contactgegevens te vinden zijn onder het kopje “Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “controller” genoemd)” in dit privacybeleid.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw gegevens als gevolg van het feit dat u uw gegevens met ons deelt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult op ons contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen geregistreerd of nadat u tijdens uw websitebezoek toestemming hebt gegeven voor de registratie ervan. Deze gegevens bestaan voornamelijk uit technische informatie (bijv. webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site is bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze website bezoekt.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een foutloze levering van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, de ontvangers en de doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens, zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen. U hebt ook het recht te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of gewist. Indien u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, hebt u de mogelijkheid deze toestemming te allen tijde in te trekken, hetgeen gevolgen zal hebben voor alle toekomstige gegevensverwerking. Bovendien hebt u het recht te eisen dat de verwerking van uw gegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie.

Aarzel niet om te allen tijde contact met ons op te nemen als u vragen hebt over deze of andere kwesties die verband houden met gegevensbescherming.

Analyse-instrumenten en instrumenten verstrekt door derden

Er bestaat een mogelijkheid dat uw surfgedrag statistisch wordt geanalyseerd wanneer u deze website bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met wat wij analyseprogramma’s noemen.

Voor gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma’s verwijzen wij u naar onze gegevensbeschermingsverklaring hieronder.

2. Hosting

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe dienstverlener (host). Persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Het kan onder meer gaan om IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactgegevens, namen, toegang tot webpagina’s en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De host wordt gebruikt voor de uitvoering van het contract met onze potentiële en bestaande klanten (Art. 6(1)(b) GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider (Art. 6(1)(f) GDPR).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Wij maken gebruik van de volgende host:

Hostnet

De Ruijterkade 6

1013 AA Amsterdam

Verwerking van gegevens

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten met de hierboven genoemde provider. Dit is een door de privacywetgeving verplicht contract dat garandeert dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers uitsluitend verwerken op basis van onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Bescherming van gegevens

De exploitanten van deze website en zijn pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden wij deze gegevens gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld.

Wij wijzen u erop dat de overdracht van gegevens via het Internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) vatbaar kan zijn voor leemten in de beveiliging. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Informatie over de verantwoordelijke partij (in de GDPR de “verantwoordelijke voor de verwerking” genoemd)

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

CWR international

Rothenberger Straße 34a, 48493 Wettringen, Duitsland

Telefoon: 0031 33 25 85 654 E-mail: info@em-flex.eu

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Duur van de opslag

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere bewaartermijn is aangegeven, blijven uw persoonsgegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn verzameld, niet meer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Informatie over gegevensoverdracht naar de VS en andere niet-EU-landen

Wij maken onder andere gebruik van tools van bedrijven die gevestigd zijn in de Verenigde Staten of andere vanuit het oogpunt van gegevensbescherming niet-veilige niet-EU-landen. Indien deze tools actief zijn, kunnen uw persoonsgegevens mogelijk worden doorgegeven aan deze niet-EU-landen en daar worden verwerkt. Wij moeten erop wijzen dat in deze landen een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU, niet kan worden gegarandeerd. Amerikaanse ondernemingen zijn bijvoorbeeld verplicht persoonsgegevens vrij te geven aan de veiligheidsdiensten en u als betrokkene hebt geen procesmogelijkheden om u voor de rechter te verdedigen. Derhalve kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse instanties (bijv. de geheime dienst) uw persoonsgegevens voor bewakingsdoeleinden verwerken, analyseren en permanent archiveren. Wij hebben geen controle over deze verwerkingsactiviteiten.

Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van gegevens

Een groot aantal gegevensverwerkingen is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toestemming die u ons reeds hebt gegeven te allen tijde herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverzameling die vóór uw herroeping heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (art. 21 GDPR)

IN HET GEVAL DAT GEGEVENS WORDEN VERWERKT OP BASIS VAN ART. 6(1)(E) OF (F) GDPR, HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP BASIS VAN GRONDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW UNIEKE SITUATIE. DIT GELDT OOK VOOR EVENTUELE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. OM DE RECHTSGRONDSLAG TE BEPALEN WAAROP ELKE VERWERKING VAN GEGEVENS IS GEBASEERD, KUNT U DEZE VERKLARING GEGEVENSBESCHERMING RAADPLEGEN. INDIEN U BEZWAAR AANTEKENT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE BESCHERMINGSWAARDIGE REDENEN VOOR DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS KUNNEN AANVOEREN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF INDIEN HET DOEL VAN DE VERWERKING HET OPEISEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN WETTELIJKE RECHTEN IS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) GDPR).

INDIEN UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE RECLAME. DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAMEDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar zij gewoonlijk hun woonplaats of werkplek hebben of op de plaats waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden. Het recht om een klacht in te dienen is van kracht ongeacht andere administratieve of gerechtelijke procedures die als rechtsmiddel beschikbaar zijn.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht te eisen dat wij de gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of met het oog op de uitvoering van een contract, aan u of aan een derde overdragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u de rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke verlangt, zal dit alleen gebeuren indien dit technisch haalbaar is.

SSL- en/of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als websitebeheerder toestuurt, gebruikt deze website een SSL- of een TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit of de adresregel van de browser overschakelt van “http://” naar “https://” en ook aan het verschijnen van het slotsymbool in de browserregel.

Als de SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht om informatie te verlangen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, de bron en de ontvangers ervan, alsmede het doel van de verwerking van uw gegevens. U kunt ook het recht hebben om uw gegevens te laten corrigeren of wissen. Indien u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonsgegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Recht om beperkingen van de verwerking te eisen

U hebt het recht om te eisen dat beperkingen worden opgelegd met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om een beperking van de verwerking te eisen, geldt in de volgende gevallen:

  • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, zullen wij doorgaans enige tijd nodig hebben om deze bewering te verifiëren. Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om van ons te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onrechtmatige wijze is/wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om beperking van de verwerking van uw gegevens te vorderen in plaats van de verwijdering van deze gegevens te vorderen.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vorderen in plaats van vernietiging ervan.
  • Indien u bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, hebt u het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van de archivering ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen of om zwaarwegende redenen van algemeen belang die door de Europese Unie of een lidstaat van de EU worden aangevoerd.

Weigering van ongevraagde e-mails

Wij verzetten ons hierbij tegen het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd in combinatie met de verplichte informatie die moet worden verstrekt in onze Site Notice om ons promotie- en informatiemateriaal te sturen waar wij niet uitdrukkelijk om hebben gevraagd. De beheerders van deze website en zijn pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van promotionele informatie, bijvoorbeeld via SPAM-berichten.

4. Registratie van gegevens op deze website

Cookies

Onze websites en pagina’s maken gebruik van wat in de industrie “cookies” worden genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die geen schade toebrengen aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijk opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of ze worden permanent gearchiveerd op uw apparaat (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd zodra u uw bezoek beëindigt. Permanente cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze actief verwijdert, of totdat ze automatisch door uw webbrowser worden gewist.

In sommige gevallen is het mogelijk dat cookies van derden op uw apparaat worden opgeslagen zodra u onze site bezoekt (cookies van derden). Deze cookies stellen u of ons in staat gebruik te maken van bepaalde diensten die door de derde partij worden aangeboden (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben een verscheidenheid aan functies. Veel cookies zijn technisch essentieel omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder de cookies (bv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video’s). Het doel van andere cookies kan de analyse van gebruikerspatronen of de weergave van reclameboodschappen zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van elektronische communicatietransacties (vereiste cookies) of voor de levering van bepaalde functies die u wilt gebruiken (functionele cookies, bijv. voor de winkelwagenfunctie) of cookies die nodig zijn voor de optimalisering van de website (bijv. cookies die meetbare inzichten in het webpubliek verschaffen), worden opgeslagen op basis van Art. 6(1)(f) GDPR, tenzij een andere rechtsgrondslag wordt aangehaald. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien uw toestemming voor het opslaan van de cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend opgeslagen op basis van de verkregen toestemming (Art. 6(1)(a) GDPR); deze toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

U hebt de mogelijkheid om uw browser zo in te stellen dat u gewaarschuwd wordt telkens cookies worden geplaatst en om de aanvaarding van cookies alleen in specifieke gevallen toe te staan. U kunt ook de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten of de wisfunctie activeren voor het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser. Als cookies gedeactiveerd worden, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

In het geval dat cookies van derden worden gebruikt of als cookies voor analytische doeleinden worden gebruikt, zullen wij u daarvan in samenhang met dit gegevensbeschermingsbeleid afzonderlijk op de hoogte brengen en, indien van toepassing, om uw toestemming vragen.

Toestemming met Borlabs Cookie

Onze website maakt gebruik van de Borlabs-toestemmingstechnologie om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies in uw browser of voor het gebruik van bepaalde technologieën en voor hun documentatie die voldoet aan de vereisten voor gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg, Duitsland (hierna “Borlabs” genoemd).

Telkens wanneer u onze website bezoekt, wordt in uw browser een cookie van Borlabs opgeslagen, waarin eventuele verklaringen of herroepingen van toestemming die u hebt ingevoerd, worden gearchiveerd. Deze gegevens worden niet gedeeld met de aanbieder van de Borlabs-technologie.

De opgeslagen gegevens blijven gearchiveerd totdat u ons verzoekt deze te wissen, het Borlabs-cookie uit eigen beweging verwijdert of het doel van de opslag van de gegevens niet langer bestaat. Dit laat eventuele wettelijke bewaarplichten onverlet. Voor de details van het gegevensverwerkingsbeleid van Borlabs kunt u kijken op https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Wij gebruiken de cookie-toestemmingstechnologie van Borlabs om de wettelijk verplichte toestemmingsverklaringen voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De rechtsgrondslag voor het gebruik van dergelijke cookies is Art. 6(1)(c) GDPR.

Cookie-instellingen

Server-logbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

  • Het type en de versie van de gebruikte browser
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • De hostnaam van de computer die toegang zoekt
  • De tijd van het serveronderzoek
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze weergave en de optimalisatie van de website van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stelt via ons contactformulier, worden de gegevens die u in het contactformulier verstrekt en alle contactinformatie die u daarin vermeldt, door ons opgeslagen om uw vraag te kunnen behandelen en in het geval dat wij nog vragen hebben. Wij zullen deze informatie niet delen zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6(1)(b) GDPR, indien uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of indien het noodzakelijk is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken (Art. 6(1)(f) GDPR) of op uw instemming (Art. 6(1)(a) GDPR) indien hierom is verzocht.

De informatie die u in het contactformulier hebt ingevoerd, blijft bij ons totdat u ons vraagt de gegevens te wissen, uw toestemming voor het archiveren van gegevens intrekt of als het doel waarvoor de informatie wordt gearchiveerd niet langer bestaat (bijv. nadat wij ons antwoord op uw vraag hebben afgerond). Dit laat dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, onverlet.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Indien u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag, met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de afhandeling van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6(1)(b) GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de nakoming van een contract of vereist is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen worden de gegevens verwerkt op basis van ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve behandeling van aan ons voorgelegde verzoeken (art. 6(1)(f) GDPR) of op basis van uw toestemming (art. 6(1)(a) GDPR) indien deze is verkregen.

De door u via contactaanvragen aan ons verzonden gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na afronding van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Tag Manager

Wij gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland

De Google Tag Manager is een hulpmiddel waarmee wij tracking- of statistische hulpmiddelen en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf creëert geen gebruikersprofielen, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Hij beheert en exploiteert alleen de tools die via hem zijn geïntegreerd. De Google Tag Manager verzamelt echter wel uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan de moedermaatschappij van Google in de Verenigde Staten.

De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en administratie van verschillende tools op zijn website. Indien de desbetreffende toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Analytics stelt de website-exploitant in staat om gedragspatronen van websitebezoekers te analyseren. Daartoe ontvangt de website-exploitant verschillende gebruikersgegevens, zoals de opgevraagde pagina’s, de tijd die op de pagina wordt doorgebracht, het gebruikte besturingssysteem en de herkomst van de gebruiker. Google kan deze gegevens samenvoegen in een profiel dat wordt toegewezen aan de desbetreffende gebruiker of het apparaat van de gebruiker.

Bovendien stelt Google Analytics ons in staat om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics maakt gebruik van verschillende modelleringsbenaderingen om de verzamelde gegevensreeksen te vergroten en maakt gebruik van technologieën voor machinaal leren bij de gegevensanalyse.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken voor het analyseren van de gedragspatronen van de gebruiker (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google geregistreerde informatie over het gebruik van de website wordt in de regel doorgestuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten, waar ze wordt opgeslagen.

Dit analyse-instrument wordt gebruikt op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van deze website heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de reclameactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien om een overeenkomst is verzocht (bijv. instemming met de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de Standard Contractual Clauses (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

IP-anonimisering

Op deze website hebben wij de IP-anonimiseringsfunctie geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd, door Google ingekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Het volledige IP-adres wordt naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar alleen in uitzonderlijke gevallen ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere diensten aan de beheerder van deze website te verlenen die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven, zal niet worden samengevoegd met andere gegevens die in het bezit zijn van Google.

Browser plug-in

U kunt de registratie en verwerking van uw gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Voor meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens door Google Analytics kunt u de verklaring van Google over gegevensbescherming raadplegen op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Contract gegevensverwerking

Wij hebben met Google een contract voor gegevensverwerking gesloten en passen de strenge bepalingen van de Duitse instanties voor gegevensbescherming volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische parameters verstrekt door Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics, om de websitebezoeker compatibele advertenties te kunnen tonen binnen het advertentienetwerk van Google. Hierdoor kunnen rapporten worden aangemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn interessespecifieke advertenties van Google en bezoekersgegevens die van derden zijn verkregen. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifiek individu. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren door in uw Google-account de instellingen voor reclame te wijzigen of u kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden, zoals uitgelegd in het gedeelte “Bezwaar tegen de registratie van gegevens”.

Archiveringsperiode

Door Google opgeslagen gegevens op gebruikers- of incidentniveau die gekoppeld zijn aan cookies, gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s (bijv. DoubleClick-cookies, Android-reclame-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of gewist. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=en

Google Ads

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online reclameprogramma van Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Ads stelt ons in staat om advertenties weer te geven in de Google zoekmachine of op websites van derden, indien de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Het is ook mogelijk om gerichte advertenties te plaatsen op basis van de gebruikersgegevens die Google in zijn bezit heeft (bijvoorbeeld locatiegegevens en interesses; targeting op doelgroepen). Als websitebeheerder kunnen wij deze gegevens kwantitatief analyseren, bijvoorbeeld door te analyseren welke zoektermen tot de weergave van onze advertenties hebben geleid en hoeveel advertenties tot respectieve kliks hebben geleid.

Het gebruik van Google Ads is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang om de diensten en producten van de exploitant zo effectief mogelijk te marketen.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen (SCC) van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://policies.google.com/privacy/frameworks en https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Google remarketing

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing. De aanbieder van deze oplossingen is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Google Remarketing analyseert uw gebruikerspatronen op onze website (bijv. klikken op specifieke producten), om een bepaalde reclamedoelgroep aan u toe te wijzen en u vervolgens bijpassende online aanbiedingen te tonen wanneer u andere online aanbiedingen bezoekt (remarketing of retargeting).

Bovendien is het mogelijk om de met Google Remarketing gegenereerde reclamedoelgroepen te koppelen aan apparaatomvattende functies van Google. Dit maakt het mogelijk om op interesses gebaseerde aangepaste reclameboodschappen weer te geven, afhankelijk van uw eerdere gebruik en browsepatronen op een apparaat (bijv. mobiele telefoon) op een manier die op u is afgestemd, evenals op een van uw andere apparaten (bijv. tablet of pc).

Als u een Google-account hebt, hebt u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen gepersonaliseerde reclame via de volgende link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Het gebruik van Google Remarketing is gebaseerd op Art. 6(1)(f) GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij een zo effectief mogelijke marketing van de producten van de exploitant. Indien om een respectieve toestemmingsverklaring is verzocht, vindt de verwerking uitsluitend plaats op grond van Art. 6(1)(a) GDPR; de gegeven toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Voor meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsvoorschriften kunt u het privacybeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Vorming van doelgroepen met klantenvergelijking

Voor de vorming van doelgroepen maken wij onder andere gebruik van de klantafstemmingsfunctie van Google Remarketing. Daartoe dragen wij bepaalde klantgegevens (bijv. e-mailadressen) uit onze klantenlijsten over aan Google. Als de betreffende klanten Google-gebruikers zijn en op hun Google-account zijn ingelogd, worden passende reclameboodschappen binnen het Google-netwerk (bijv. YouTube, Gmail of in een zoekmachine) voor hen weergegeven.

Google Conversie-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking. De provider van deze dienst is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Met behulp van Google Conversion Tracking zijn wij in staat om te herkennen of de gebruiker bepaalde acties heeft voltooid. Zo kunnen wij bijvoorbeeld analyseren hoe vaak op welke knoppen op onze website is geklikt en welke producten met een bepaalde frequentie worden beoordeeld of gekocht. Het doel van deze informatie is om conversiestatistieken op te stellen. Wij leren hoeveel gebruikers op onze advertenties hebben geklikt en welke acties zij hebben voltooid. Wij ontvangen geen informatie die ons in staat zou stellen de gebruikers persoonlijk te identificeren. Google als zodanig gebruikt cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën voor identificatiedoeleinden.

Wij gebruiken Google Conversion Tracking op basis van Art. 6(1)(f) GDPR. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de analyse van de gebruikerspatronen met het oog op de optimalisatie van zowel de webpresentatie van de exploitant als de reclame. Indien om een toestemmingsverklaring is verzocht (bijv. met betrekking tot de opslag van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de gegeven toestemming kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer informatie over Google Conversion Tracking kunt u het gegevensbeschermingsbeleid van Google raadplegen op: https://policies.google.com/privacy?hl=en

6. Plug-ins en tools

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website integreert video’s van de website YouTube. De websitebeheerder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijkerwijs dat het delen van gegevens met YouTube-partners als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus kan worden uitgesloten. Zo zal YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, altijd een verbinding tot stand brengen met het Google DoubleClick-netwerk.

Zodra u een YouTube-video op deze website begint af te spelen, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Daardoor wordt aan de YouTube-server gemeld, welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account terwijl u onze site bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw browsepatronen direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U hebt de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen uit uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u bent begonnen met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen of vergelijkbare technologieën voor herkenning (bijv. apparaatvingerafdruk). Op deze manier kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van deze website. Deze informatie zal onder andere worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen er extra gegevensverwerkingstransacties plaatsvinden nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, die buiten onze controle vallen.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren. Op grond van Art. 6(1)(f) GDPR, is dit een legitiem belang. Indien een overeenkomst ter zake is aangevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van Art. 6(1)(a) GDPR; de overeenkomst kan op elk moment worden herroepen.

Voor meer informatie over hoe YouTube omgaat met gebruikersgegevens, kunt u het YouTube Data Privacy Policy raadplegen onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Web Fonts (lokaal insluiten)

Deze website maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts van Google om een uniform gebruik van lettertypen op deze site te garanderen. Deze Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd, zodat in combinatie met deze toepassing geen verbinding met de servers van Google tot stand wordt gebracht.

Voor meer informatie over Google Web Fonts, volg deze link: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg Google’s Data Privacy Declaration onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (lokale embedding)

Deze website maakt gebruik van Font Awesome om te zorgen voor een uniform gebruik van lettertypen op deze site. Font Awesome wordt lokaal geïnstalleerd, zodat er geen verbinding met de servers van Fonticons, Inc. tot stand wordt gebracht in combinatie met deze toepassing.

Voor meer informatie over Font Awesome kunt u de verklaring over gegevensprivacy voor Font Awesome raadplegen onder: https://fontawesome.com/privacy.

7. Aanbieders van e-commerce en betalingsdiensten

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de totstandkoming, de inhoudelijke organisatie of de wijziging van de rechtsverhouding (gegevensinventarisatie). Deze acties worden ondernomen op basis van Art. 6(1)(b) GDPR, die de verwerking van gegevens voor de nakoming van een contract of precontractuele handelingen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens over het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit noodzakelijk is om het de gebruikers mogelijk te maken gebruik te maken van de diensten en deze te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden gewist bij het afronden van de bestelling of het beëindigen van de zakelijke relatie. Dit laat eventuele wettelijke bewaarplichten onverlet.